Líonra

Oibríonn Clár Éire Ildánach i gcomhar agus i gcomhpháirtíocht le raon éagsúil ranna Rialtais áitiúla agus náisiúnta, eagraíochta, gníomhaireachtaí agus daoine aonair.  Trí oibriú go comhoibritheach lena chéile, sainaithnítear, tacaítear agus gníomhaítear deiseanna le tacú le cruthaitheacht agus folláine mar aon le tionscnaimh nua a fhorbairt.

 

Tá roinnt naisc úsáideacha thíos chuig Ranna, eagraíochtaí agus tionscnaimh a bhfuil cláir chultúrtha, chruthaitheacha agus folláine á bhforbairt agus á bhforfheidhmiú acu.

The Creative Ireland Programme works in collaboration and partnership with a diverse range of local and national Government departments, organisations, agencies and individuals.  By working collaboratively, opportunities to support creativity and wellbeing are identified, supported and activated as well as new initiatives developed.

An Cabhán

Is áit mhór é Contae an Chabháin le haghaidh an chultúir agus na cruthaitheachta, áit ina mbraitear cur chuige comhoibritheach atá dírithe ar an bpobal i leith fhorbairt na n-ealaíon agus as ar tháinig daoine cáiliúla ar nós fhile an 18ú haois Cathal Buí Mac Giolla Ghunna. View full page

An Clár

Áit ina raibh flúirse chultúr agus stair na hÉireann riamh, is fada cuairteoirí ag tabhairt aghaidh ar an gClár mar gheall ar an meascán den scoth d’imeachtaí cultúrtha cáiliúla agus an timpeallacht spreagthach. Tá láithreáin oidhreachta nádúrtha dochreidte sa chontae, leithéidí Aillte an Mhothair agus Bhoirne, mar aon le breis is 150 féile gach bliain, is cinnte go bhfuil an Clár ag cur thar maoil leis na healaíona. View full page

An Iarmhí

Is contae í an Iarmhí ina bhfuil oidhreacht ealaíonta shaibhir ón údar cáiliúil atá lonnaithe i Muileann gCearr JP Donleavy go scríbhneoir an 18ú haois Oliver Goldsmith, gan trácht ar theanóir cáiliúil Bhaile Átha Luain, an Cunta John McCormck, agus tarraingeofar ar a fréamhacha cultúrtha, cruthaitheacha agus áitiúla go léir dá plean contae faoi Éire Ildánach. View full page

An Longfort

Seo contae a bhfuil cáil na miotaseolaíochta Éireannaí air, an áit ar tharla an finscéal Tochmarc Étaíne, láithreacha aoibhinn oidhreachta an chontae cosúil le mainistir Chistéirseach Mhainistir Shruthla, agus a oidhreacht shaibhir liteartha i ngeall ar scríbhneoirí mar Oliver Goldsmith agus Maria Edgeworth; is cinnte go gcuirfidh plean Éire Ildánach an Longfoirt an cultúr agus an chruthaitheacht chun tosaigh agus i gcroílár shaol a phobail spleodraigh. View full page

An Mhí

Ó láthair Oidhreachta Domhanda UNESCO Brú na Bóinne a bhfuil cáil air ar fud an domhain, ina bhfuil Sí an Bhrú, Cnóbha agus Dubhadh, go dtí suíomh ársa Ard Rí na hÉireann – Teamhair, gan trácht ar a limistéar beoga Gaeltachta, tá tobar iomadúil cultúrtha agus stairiúil sa Mhí óna bhféadfar inspioráid chultúrtha a fháil. Tá earnáil chultúrtha an chontae i mbarr réime, agus ealaíontóirí as disciplíní éagsúla ag cónaí agus ag obair ann, agus cuireann eagraíochtaí gairmiúla ealaíon, grúpaí amaitéaracha agus grúpaí pobail feabhas ar shaintréith mhór chultúrtha an cheantair trí chéile.               View full page

Áth Cliath Theas

Tá oidhreacht chultúrtha dhúchasach chumhachtach agus tiomantas gan sárú do thuairimí breis is 120 náisiúntacht éagsúla atá mar chuid den phobal in Áth Cliath Theas, agus is cinnte gur tobar don inspioráid chruthaitheach é an limistéar seo. View full page

Cathair Bhaile Átha Cliath

Tá cáil ar Chathair Bhaile Átha Cliath ar fud an domhain as a hoidhreacht chultúrtha, stádas Chathair Litríochta UNESCO agus mar chathair ina bhfuil cruthaitheacht a bhíonn ag éabhlóidiú i gcónaí. Beidh an chathair agus a cuid saoránach níos ceangailte ná riamh cheana mar thoradh ar Phlean Éire Ildánach Chathair Bhaile Átha Cliath. Tá an cultúr i gcroílár aitheantas agus cháilíocht bheatha Bhaile Átha Cliath, agus tá a láithreacht lárnach do chathair bheoga a dhéanamh atá ina ceann scríbe mealltach do thurasóirí, do chónaitheoirí na cathrach agus dá tionscail chruthaitheacha.  View full page

Cathair na Gaillimhe

Cathair na Gaillimhe, nó Cathair na dTreabh, áit don óige, don fhoghlaim, don éagsúlacht agus don chruthaitheacht le fada an lá. Eiseamláir don chultúr in iarthar na hÉireann, fágann a saol ealaíon, cultúir, amharclannaíochta, oidhreachta agus ceoil gur ceann scríbe breá í do gach saghas duine, idir ealaíontóirí, smaointeoirí agus chruthaitheoirí. View full page

Ceatharlach

Is contae é Ceatharlach ina dtugtar tús áite d’infheistíocht sa chruthaitheacht mar gheall ar an mbonneagar ealaíon forásach atá ann a aithnítear ar bhonn náisiúnta agus toisc stádas dátheangach a bheith ag an gcontae, a bhfuiltear mórtasach as. Tá an clár oideachas ceoil is mó in Éirinn i gCeatharlach, Music Generation, agus rannchuideoidh a ghréasán saibhir d’áiseanna cultúrtha – ó “VISUAL”, ionad ealaíon den chéad scoth, go dtí an músaem iontach agus seirbhísí leabharlainne, agus tionscnaimh Ealaíon na nÓg a aithnítear ar bhonn náisiúnta – le plean contae de chuid Éire Ildánach a bheidh bríomhar agus speisialta. Beidh áitritheoirí agus cuairteoirí ar Cheatharlach in 2017 in ann a bheith ag tnúth le tionscnaimh cosúil le Féile Ealaíon Cheatharlach. Is é seo an 39ú bliain ag an bhféile, agus cuimseofar san imeacht iontach seo i gColáiste Phádraig i gCeatharlach i mí an Mheithimh amharc-ealaín, amharclannaíocht, ceol, damhsa, seónna, agus neart eile chun an cultúr agus na healaíona a thabhairt chomh fada le lucht féachana ón mbaile agus idirnáisiúnta araon. View full page

Ciarraí

Tá clú agus cáil idirnáisiúnta ar Chiarraí de bharr radhairc bhreátha an chontae agus toisc go bhfuil os cionn 10,000 láthair seandálaíochta agus oidhreachta sa chontae, lena n-áirítear Oileáin aitheanta na Sceilge. Is cinnte gurb contae é Ciarraí ina bhfuil flúirse físe, cultúir agus ealaíon. View full page

Cill Chainnigh

Mol ealaíon, ceardaíochta, oidhreachta, deartha, agus cruthaíochta le fada an lá, is cinnte gurbh ionad cultúir a bhí i gCill Chainnigh riamh sa saol. Tiocfaidh tú ar ailtireacht sa chontae a théann chomh fada siar leis an gClochaois agus gníomhaireachtaí cultúrtha náisiúnta ón saol comhaimseartha cosúil leis an gComhairle Oidhreachta agus Comhairle Dearaidh agus Ceardaíochta na hÉireann. Meallann Cill Chainnigh scoth na ndéantóirí, na smaointeoirí agus na n-imreoirí chuig a cathracha agus bailte, agus as sin cruthaítear a lán rudaí breátha, ar ndóigh. Ba as Cill Chainnigh ó dhúchas an t-ailtire James Hoban, ar fearr aithne é as an Teach Bán in Washington D.C., a dhearadh, agus is as an gcontae an t-amhránaí Séamus Moore freisin. View full page

Cill Dara

Seo contae ina gcloistear ceol traidisiúnta agus comhaimseartha na hÉireann go meanmnach agus tá flúirse amhránaithe, cumadóirí amhrán agus ceoltóirí ann a bhfuil clú agus cáil orthu ar fud an domhain – agus go deimhin ealaíontóirí, údair, taiscéalaithe agus réabhlóidithe. Is cinnte go bhfuil féith na cruthaitheachta le brath go domhain i gCill Dara. View full page

Cill Mhantáin

Tá clú agus cáil ar Chill Mhantáin, nó Gairdín na hÉireann mar a thugtar uirthi, as a fios sainiúil cultúrtha agus an tírdhreach gleoite, inspioráideach. Tá cáil ar Chill Mhantáin ar an stáitse domhanda de bharr an méid scannán agus léiriú meán atá cruthaithe ann, agus aithnítear i bPlean Cultúir agus Cruthaitheachta Chill Mhantáin luach na n-ealaíon agus an tionchar mór is féidir leo a imirt ar shaoránaigh. View full page

Contae Chorcaí

Tá aon deichiú den tír i gContae Chorcaí ag beagnach 7,500 ciliméadar cearnach agus le daonra de bhreis is 417,000 duine, tá oidhreacht chruthaitheach agus chultúrtha éagsúil agus athraitheach inti agus ar ndóigh is oidhreacht shainiúil speisialta í freisin. Is oidhreacht chomhaimseartha ach stairiúil í ag an am céanna, le hoidhreacht thógtha, nádúrtha, seandálaíochta, chultúrtha agus mhuirí dochreidte – mar aon le dhá cheantar Gaeltachta – agus níl aon easpa inspioráide cultúrtha le fáil sa tearmann cruthaitheachta seo. View full page

Dún Laoghaire-Ráth an Dúin

I gceantar Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin, ar ceantar uathúil den tír é ina bhfuil cultúr saibhir, tá cónaí ar phobal bríomhar cruthaitheach de scríbhneoirí, ealaíontóirí, léiritheoirí agus slua rannpháirtithe tiomanta i ngníomhaíochtaí áitiúla ealaíon, cruthaitheacha agus cultúrtha. View full page

Dún na nGall

Contae lán le hoidhreacht cheoil thraidisiúnta é Dún na nGall a bhfuil cáil air ar fud an domhain agus ina bhfuil mórán ealaíon, ceardaíochta agus cultúir; níor stop Dún na nGall riamh ag cothú inspioráide don lear mór ealaíontóirí agus daoine cruthaitheacha sa chontae. View full page

Fine Gall

Ar bhealach cósta 88km d’áilleacht nádúrtha, uiscebhealaí, tírdhreach agus fiadhúlra, téann oidhreacht shaibhir Fhine Gall siar na mílte bliain, cuimsítear ann tuamaí pasáiste Bhrí Mhór, lonnaíochtaí meánaoiseacha Shoird agus Lusca agus caisleáin ársa Mhullach Íde agus Ard Giolláin. Tá traidisiúin láidre ghortóireachta, talmhaíochta agus iascaireachta sa chontae agus tá oidhreacht shaibhir chultúrtha de stair, ceol agus béaloideas áitiúil le brath ann. View full page

Laois

Is cuid lárnach de réigiún Shean-Oirthear na hÉireann é Contae Laoise agus áit ina bhfuil láithreáin oidhreacha mar Chaisleán Dharú, Cúirt Ioma agus Carraig Dhún Másc. Is contae í Laois a chuireann a tréithe cultúrtha saibhre go léir i gcroílár an tsaoil dá saoránach go léir. Mar chuid dá plean cultúir agus cruthaitheachta d’Éire Ildánach, tá sé beartaithe ag Laois an tiomantas sin don fháil ar na healaíona a fheabhsú do chách trína cuid tionscadal agus tionscnamh a dhíriú ar croí-théamaí an aitheantais, an chultúir, agus na saoránachta. View full page

Liatroim

Áit álainn gan mhilleadh, lena mbaineann carachtar gan sárú agus cultúr spreagúil, tá líonra láidir pobal i Liatroim atá lán le healaíontóirí, scríbhneoirí, aisteoirí, lucht déanta scannán, damhsóirí agus ceoltóirí, agus ina bhfuil ceann de na céatadáin is airde fostaíochta san earnáil chruthaitheach sa tír. View full page

Lú Plean Contae

Láthair Tháin Bó Cúailnge, an scéal ársa ó luathlitríocht na hÉireann, áit ina raibh líne ghinealais leis an nGaeilge le fada an lá, ba é Ó Méith an áit dheiridh inar labhraíodh Gaeilge i gCúige Laighean, agus contae ina bhfuil traidisiún mórtasach filíochta agus ceoil, i bplean Cultúir agus Cruthaitheachta Éire Ildánach do Lú, cothaítear cultúr, díograis agus neart a phobail do chách.   View full page

Maigh Eo

Tá breis is 500 ealaíontóir agus lucht ealaíon as gach cineál disciplín ina gcónaí agus ag obair sa chontae, mar sin ní haon ionadh é go bhfuil clú ar Mhaigh Eo as a ceangal bríomhar cultúrtha. Le neart saintréithe nádúrtha agus cultúrtha, idir stair mhuirí a bhí cráite ag taibhse Ghráinne Mhaol, go dtí Achaidh Chéide ársa, is cinnte gur thug an tírdhreach drámata inspioráid d’ealaíontóirí agus d’údair araon. Síneann oidhreacht liteartha Mhaigh Eo ón bhfile Antoine Ó Raifteirí ón 18ú haois suas go dtí údair an lae inniu a bhfuil gradaim buaite acu ar nós Mike McCormack, Sally Rooney agus Eimear MacBride.         View full page

Muineachán

Contae atá báite in oidhreacht agus i dtionscal saibhir cultúrtha, tá cáil ar Mhuineachán as a cheangal cultúrtha agus cruthaitheach éagsúil. Tugann earnálacha bríomhara ealaíon agus cultúrtha an chontae deiseanna den scoth do gach duine sa phobal a bheith ag foghlaim agus a bheith rannpháirteach sa chruthaitheacht. View full page

Ros Comáin

Iarshuíochán Ríthe Chonnacht agus Ard-Ríthe na hÉireann, agus an túsphointe le haghaidh mór-imeacht miotaseolaíochta na hÉireann Táin Bó Cúailgne, is contae é Ros Comáin ina bhfáiltítear agus ina dtugtar ómós do chruthaitheacht an duine ar gach cineál bealach. View full page

Sligeach

Ilchultúrtha ach aonraic, ársa ach fadbhreathnaitheach, is maith is dual do Shligeach a stádas mar phríomhchaipiteal cultúrtha iarthuaisceart na hÉireann. Tá oidhreacht shaibhir litearthachta agus chultúrtha an chontae, a théann siar go dtí an chianaois, ina fórsa fuinniúil do mhuintir Shligigh, agus mar thaispeántas iontach do chuairteoirí ó gach cearn den domhan. View full page

Tiobraid Árann

An séú contae is mó in Éirinn, tá saibhreas agus éagsúlacht cultúir agus oidhreachta i dTiobraid Árann a thug spreagadh do ghlúine dá shaoránaigh síos tríd na blianta. Chuidigh aisteoirí mar Kerry Condon agus Pat Shortt, an teanór Frank Patterson, agus lear mór ceoltóirí idir na Clancy Brothers agus Shane McGowan chun a lorg cruthaitheach féin a fhágáil ar an gcontae, agus inspioráid acu ó shócmhainní tógtha agus nádúrtha a gcontae dúchais, agus chuir siad Tiobraid Árann go láidir ar an mapa. View full page

Uíbh Fhailí

Áit mhór d’fhís agus nuálaíocht Éireannach, tá fréamhacha doimhne ag Uíbh Fhailí i gcúrsaí ealaíon, eolaíochta, staire agus oidhreachta, agus leis na céadta bliain cruthaíodh roinnt de na saothair chruthaitheachta is buaine dár tháinig amach as Éirinn sa chontae seo. View full page