Dancer
Pillar Icon - Creative Communities

Pobail Chruthaitheacha

Ní mór a thabhairt de chumhacht do na húdaráis áitiúla na saoránaigh a spreagadh i mbun ealaíona agus chultúr na hÉireann.

The empowerment of local authorities to lead the engagement of citizens with our arts and culture is essential.

Léiríodh dhá ghné de rialachas áitiúil atá fíorthábhachtach le Clár Comórtha an Chéid; ar an gcéad dul síos, is trí na húdaráis áitiúla go bunúsach is fearr caidreamh a dhéanamh leis an bpobal agus ar an dara ní, níl sárú na n-údarás áitiúil ar fáil maidir le cláir oibre a thabhairt i gcrích go háitiúil, go háirithe nuair atá rannpháirtíocht na saoránach i gceist leo.

Ní mór a thabhairt de chumhacht do na húdaráis áitiúla na saoránaigh a spreagadh i mbun ealaíona agus chultúr na hÉireann. D’fhonn an éifeachtúlacht is fearr, éileofar ar gach údarás áitiúil Plean Cultúir agus Cruthaitheachta a ullmhú a thiocfaidh faoi anáil leagan amach ginearálta agus aidhmeanna na straitéise náisiúnta maidir le cultúr agus cruthaitheacht.

Cuirfidh gach údarás áitiúil Meitheal Cultúir ar bun freisin a dtabharfar faoina scáth na hoifigigh ealaíon, na leabharlannaithe, na hoifigigh oidhreachta, na cartlannaithe agus oibrithe eile a bhaineann le hábhar – ionas go dtarlaíonn an comhoibriú agus an comhar is fearr agus go ndírítear an aird ar chumas na n-údarás áitiúil beartaíocht chruthaitheachta a chothú agus a spreagadh. Is don Stiúrthóir Seirbhísí a thabharfaidh an mheitheal tuairisc ar an obair agus beidh an Stiúrthóir sin i gceannas. Déanfar buiséad faoi leith a leithroinnt ar gach Údarás Áitiúil agus an phríomhchuspóir leis saoránaigh a spreagadh leis na Pleananna Cultúir agus Cruthaitheachta.

Déanfaidh Éire Ildánach Cruinniú na Cásca a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm. Clár bliantúil de ghníomhaíochtaí ealaíon agus de mhachnamh ar an gcultúr a bheidh sa chruinniú a eagrófar le haghaidh Deireadh Seachtaine na Cásca gach bliain – go náisiúnta, go háitiúil agus i measc an Diaspóra. RTÉ an príomhpháirtnéir maidir leis an bpríomhócáid náisiúnta a bheidh bunaithe ar mhúnla Radharc ar an Réabhlóid RTÉ ar éirigh chomh hiontach sin leis. Cuirfear an tionscnamh seo ar bun ar fud na tíre ar aon dul le múnla na hOíche Cultúir. Is iad na hÚdaráis Áitiúla is tábhachtaí maidir le Cruinniú na Cásca a thabhairt i gcrích i ngach contae.

Ag tosú sa mbliain 2018 bunóidh agus tacóidh Éire Ildánach le gradam Contae an Chultúir. Deis a bheidh ann do chontaetha a gcruthaitheacht chultúir a léiriú ar feadh tréimhse 12 mí.

Bunóidh agus tacóidh Éire Ildánach freisin le scéim gradam a thabharfaidh aitheantas do shaothar ealaíontóirí atá bunaithe in Éirinn agus a fhéachfaidh na healaíontóirí a chur chun cinn sa bhaile agus thar lear.

Tá an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta agus an Roinn Coimirce Sóisialaí ag obair le chéile le meicníocht a cheapadh, mar scéim phíolótach, le cabhair a thabhairt d’ealaíontóirí féinfhostaithe a bhfuil iarratas déanta acu ar Liúntas Cuardaitheora Poist.

Beidh an Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil, agus na hÚdaráis Áitiúla go léir, ina bpáirtnéirí mórthábhachta maidir leis an gcolún seo.

Cliceáil anseo chun leagan .pdf is féidir a íoslódáil a fháil de chlár.

Cúig Cholún Éire Ildánach