A group of children being entertained
Children and Youth icon for Creative Ireland

Leanaí agus an Óige

Scód a ligean le Cumas na Cruthaitheachta i ngach Leanbh

Is beart príomhthábhachta maidir le Éire Ildánach an obair a ghabhann le plean forfheidhmiúcháin slánchóirithe a leagan amach i ndáil leis na healaíona i gcúrsaí oideachais.

Is beart príomhthábhachta maidir le Éire Ildánach an obair a ghabhann le plean forfheidhmiúcháin slánchóirithe a leagan amach i ndáil leis na healaíona i gcúrsaí oideachais. Beidh an plean – Leanaí Ildánacha – á sheoladh i mí Mheán Fómhair 2017.

Téann cinntí maidir leis an gcuraclam i gcion ar an bhfoghlaim a dhéanann gach leanbh agus ar thorthaí na forbartha ó thaobh cúrsaí aitheantais, ceangal leis an bpobal, cúrsaí folláine agus sláinte, muinín i mbun foghlama agus éifeachtúlacht i mbun cumarsáide.

Déanann gníomhaíochtaí cruthaitheacha maith do leanaí chomh maith le bheith ag plé le bealaí éagsúla le iad féin a chur in iúl ag baint úsáide as réimse meán.

Déanfar Cairt na nEalaíon san Oideachas a chothú agus a bhrostú agus acmhainní a chur ar fáil i ndáil leis mar ghné lárnach den chlár oibre faoi Éire Ildánach. Leagtar amach prionsabail agus treoirlínte éagsúla sa Chairt, ina measc go ndéanfaidh oideachas sna healaíona an méid seo a leanas:

  • Go gcuirtear ar chumas an linbh modhanna eile cumarsáide a fhiosrú
  • Go spreagtar smaointe atá pearsanta agus tionscnamhach
  • Go gcuirtear ar bhealach ríthábhachtach leis an bhforbairt ar réimsí éagsúla éirime
  • Go gcuirtear le saol an duine agus go bhfuil sé rífhiúntach maidir le smaointeoireacht chruthaitheach a spreagadh agus cumas agus dul in oiriúint a chothú.
  • Go gcuirtear béim ar phróiseas na cruthaitheachta agus go gcinntítear gur obair phearsanta a bhfuil tréithíocht agus cáilíocht ag baint léi atá in obair an linbh.
  • Go gcinntítear go dtugtar aird ar chur in iúl
    ealaíonta, cothaítear féinmheas, spreagtar luathbheartaíocht agus dul i bhfiontar, agus déantar ceiliúradh ar an iléagsúlacht.

Ar na gnéithe cruthaitheacha tábhachtacha eile a bhaineann leis an gColún seo d’Éire Ildánach tá an ghluaiseacht maidir le códúchán do leanaí atá ag teacht i dtreis ar fud an domhain ar eiseamláir de CoderDojo; Music Generation, gluaiseacht cultúir chomh maith le modh oibre maidir leis an bhfoghlaim chruthaitheach; an clár ealaíon nuálach do leanaí atá forbartha ag The Ark, agus cláir scoile Éigse Éireann.

Is ceann de phríomhchuspóirí Cholún 1 é go mbeadh teacht ag gach leanbh in Éirinn faoin mbliain 2022 ar theagasc san ealaín, sa cheol, sa drámaíocht agus sa chódúchán chomh maith le deis rannpháirtíochta iontu.

Beidh an Roinn Oideachais agus Scileanna ar na príomhpháirtnéirí a bheidh i gceist leis an gcolún seo a thabhairt i bhfeidhm. Beidh an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige freisin lárnach in imeachtaí faoin gcolún seo.

Cliceáil anseo chun leagan .pdf is féidir a íoslódáil a fháil de chlár.

Cúig Cholún Éire Ildánach