Concert Hall
Pillar Icon - Cultural Investment

Infheistíochtaí Cultúrtha

Infheistíocht in Infreastruchtúr na Cruthaitheachta agus an Chultúir

Tuigeann an Rialtas go bhfuil tábhacht chinniúnach le hinfreastruchtúr ardchaighdeáin maidir le hearnáil bhríomhar ealaíon agus cultúir agus go gcuireann infheistíocht in infreastruchtúr cultúir bonn treise faoin dlús sóisialta agus faoi fhorás eacnamaíochta atá tréan inbhuanaithe. 

Tuigeann an Rialtas go bhfuil tábhacht chinniúnach le hinfreastruchtúr ardchaighdeáin maidir le hearnáil bhríomhar ealaíon agus cultúir agus go gcuireann infheistíocht in infreastruchtúr cultúir bonn treise faoin dlús sóisialta agus faoi fhorás eacnamaíochta atá tréan inbhuanaithe. Le Éire Ildánach éascófar breithniú ar thosaíochtaí infreastruchtúir ar bhonn céimnithe comhtháite.

Tá cláir shuntasacha infheistíochta ar bun cheana féin nó beartaithe maidir leis an nGailearaí Náisiúnta, an Leabharlann Náisiúnta, an Chartlann Náisiúnta agus an Ceoláras Náisiúnta. Tá scéim trí bliana maidir le hinfheistíocht chaipitil dar luach €9m i ndáil le hionaid ealaíon agus cultúir réigiúnacha agus áitiúla ar bun chomh maith. Beidh na naoi dtionscadal caipitil a bhaineann leis na ‘Meabhrúcháin Bhuana’ ina gcuid shuntasach den oidhreacht foirgníochta a eascraíonn as Éire 2016: Clár Comórtha Céad Bliain.

Trí úsáid a bhaint as acmhainní atá ar fáil cheana féin, tá an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta ag cuidiú leis na Forais Náisiúnta Cultúir pleananna infheistíochta uaillmhianacha ach réadúla a ullmhú, a chuirfidh leis an dul chun cinn atá á dhéanamh cheana féin, agus tabhairt faoin easnamh infreastruchtúir ar bhealach réamhphleanáilte.

Oibreoidh an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta leis na forais chultúir agus le príomhpháirtithe leasmhara eile chun straitéis caipitil fhoriomlán a thabhairt chun cinn i ndáil le hearnáil an chultúir agus na hoidhreachta, lena n-áirítear tionscadail digitiúcháin agus bailiúcháin chultúir a chur le chéile, agus tabharfar an obair sin faoi mheas leis an Athbhreithniú Lár Téarma ar an gClár Caipitil i rith na bliana 2017.

Cliceáil anseo chun leagan .pdf is féidir a íoslódáil a fháil de chlár. 

Cúig Cholún Éire Ildánach