Ireland as a Centre of Excellence in Media Production
Éire mar Lárionad Barr Feabhais maidir le Léiriúchán na Meán Cruthaitheachta

Ireland as a Centre of Excellence in Media Production

Éire mar Lárionad Barr Feabhais maidir le Léiriúchán na Meán Cruthaitheachta

The overarching, long-term objective of this pillar is to elevate the creative industries including media, architecture, design, digital technology, fashion, food and crafts drawing together, on an all-of-government basis, State agencies, industry partners and those engaged in fostering innovation in enterprise.

As an initial project the key focus will be on Ireland’s potential to be a global leader in film production, TV drama, documentary, children’s storytelling, and animation for the screen. Ireland has the creative talent, storytelling/literary history, international credibility, geographic location and incentive structures to compete on a global level, to tell compelling Irish and universal stories, and to grow and sustain a vibrant creative audio-visual sector.

Creative Ireland will provide a context and platform for a major initiative involving the Irish Film Board, RTÉ, the independent production sector, third level institutions, and other stakeholders to enable and position this sector to be an international leader. With many new and highly resourced buyers and distributors looking for high quality content and a globally connected audience, the opportunity is significant. Creative Ireland will facilitate an industry-wide plan to ensure strategic coherence around the objective of making Ireland a leader in this sector.

The Department of Communications, Climate Action and Environment and the Department of Jobs, Enterprise and Innovation will be key partners in this pillar.

Click here for a downloadable .pdf of the programme.

Is é cuspóir uileghabhálach fhadtéarmach an cholúin seo na tionscail chruthaitheacha, lena n-áirítear na meáin, ailtireacht, dearadh, teicneolaíocht dhigiteach, faisean, bia agus ceirdeanna, a ardú ó thaobh stádais de trí ghníomhaireachtaí Stáit, comhpháirtithe tionsclaíochta agus iad siúd a chothaíonn nuálaíocht fiontraíochta a thabhairt le chéile ar bhonn uile-rialtais.

I dtús báire díreofar ar fhéidearthacht na hÉireann bheith chun tosaigh ar thíortha an domhain maidir le léiriú scannán, drámaíocht teilifíse, cláir fhaisnéise, scéalaíocht do leanaí agus anamúlacht don scáileán. Tá an cumas cruthaitheachta, an stair scéalaíochta/litríochta, an seasamh idirnáisiúnta, an t-ionad tíreolaíochta agus na córais dreasachta ar fáil in Éirinn chun iomaíocht a dhéanamh ar leibhéal an domhain, chun scéalta spéisiúla de chuid na hÉireann nó de chuid an tsaoil a chur i láthair, agus chun earnáil bhríomhar chruthaitheach closamhairc a thabhairt chun cinn agus a choinneáil ar bun.

Le Éire Ildánach, beidh comhthéacs agus ardán ar fáil do thionscnamh mór lena mbaineann Bord Scannán na hÉireann, RTÉ, earnáil na léiritheoirí neamhspleácha, na forais oideachais tríú leibhéal agus páirtithe leasmhara eile chun go mbeidh an earnáil ina ceannródaí idirnáisiúnta. Deis mhór atá ann ó tharla an oiread lucht ceannacháin agus lucht dáiliúcháin nua ann a bhfuil acmhainn mhór acu agus atá ag lorg ábhar ar ardchaighdeán agus lucht féachana a bhfuil ceangal eatarthu ar fud an domhain. Réiteoidh Éire Ildánach an bealach do phlean ar fud an tionscail ar fad trína gcinnteofar dlús straitéiseach maidir leis an aidhm go mbeadh Éire i mbun ceannródaíochta san earnáil seo.

Beidh an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil agus an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta ina bpáirtnéirí príomhthábhachta maidir leis an gcolún seo.

Cliceáil anseo chun leagan .pdf is féidir a íoslódáil a fháil de chlár.

The Five Pillars Of Creative Ireland

Cúig Cholún Éire Ildánach

Devising an integrated implementation plan for arts in education is a priority for Creative Ireland.
More
The empowerment of local authorities to lead the engagement of citizens with our arts and culture is essential.
More
The Government recognises that high quality infrastructure is critical for a vibrant arts and culture sector and that investment in cultural infrastructure underpins social cohesion and supports strong and sustainable economic growth.
More
Amid increasingly fierce global competition for investment, tourism and export markets, a clear articulation of a country’s values, capabilities and beliefs about itself is increasingly important.
More