Enabling Creativity in Every Community
Bonn a chur faoin gCruthaitheacht i ngach Pobal

Enabling Creativity in Every Community

Bonn a chur faoin gCruthaitheacht i ngach Pobal

The Centenary Programme demonstrated two critically important aspects of local governance: first, local authorities are the primary instruments of community engagement and second, local authorities have a particular capacity for local programme delivery, especially in the context of citizen engagement.

The empowerment of local authorities to lead the engagement of citizens with our arts and culture is essential. To make this effective, each local authority will be asked to develop a Culture and Creativity Plan, reflecting the overall structure and aims of the national strategy for culture and creativity.

Each local authority will also establish a Culture Team bringing together arts officers, librarians, heritage officers, archivists and other relevant personnel – thus maximising synergies and focusing attention on the capacity of local authorities to foster and encourage creative activity. The team will report to and be led by a Director of Services. A dedicated budget will be allocated to each Local Authority with the primary objective of citizen engagement with their Culture and Creativity Plans.

Creative Ireland will develop and implement Cruinniú na Cásca, an annual programme of arts activities and cultural reflection over Easter Monday – nationally, locally, and in the Diaspora. RTÉ will be the core partner for the main national event which will be modelled on the highly successful RTÉ Reflecting the Rising. This initiative will be replicated across the country using the Culture Night model. Local authorities will be the primary partner for Cruinniú na Cásca in each county.

Beginning in 2018, Creative Ireland will establish and support an annual County of Culture award, allowing individual counties to showcase their cultural creativity over a 12-month period.

Creative Ireland will also establish and support an awards scheme that recognises and rewards Irish-based artists work and seeks to promote them at home and overseas.

The Department of Arts, Heritage, Regional, Rural and Gaeltacht Affairs and the Department of Social Protection are working together to introduce a new pilot scheme to provide income supports to low-earning artists through the social welfare system.

The Department of Housing, Planning, Community and Local Government, and all of our Local Authorities will be key partners in this pillar.

Click here for a downloadable .pdf of the programme.

Léiríodh dhá ghné de rialachas áitiúil atá fíorthábhachtach le Clár Comórtha an Chéid; ar an gcéad dul síos, is trí na húdaráis áitiúla go bunúsach is fearr caidreamh a dhéanamh leis an bpobal agus ar an dara ní, níl sárú na n-údarás áitiúil ar fáil maidir le cláir oibre a thabhairt i gcrích go háitiúil, go háirithe nuair atá rannpháirtíocht na saoránach i gceist leo.

Ní mór a thabhairt de chumhacht do na húdaráis áitiúla na saoránaigh a spreagadh i mbun ealaíona agus chultúr na hÉireann. D’fhonn an éifeachtúlacht is fearr, éileofar ar gach údarás áitiúil Plean Cultúir agus Cruthaitheachta a ullmhú a thiocfaidh faoi anáil leagan amach ginearálta agus aidhmeanna na straitéise náisiúnta maidir le cultúr agus cruthaitheacht.

Cuirfidh gach údarás áitiúil Meitheal Cultúir ar bun freisin a dtabharfar faoina scáth na hoifigigh ealaíon, na leabharlannaithe, na hoifigigh oidhreachta, na cartlannaithe agus oibrithe eile a bhaineann le hábhar – ionas go dtarlaíonn an comhoibriú agus an comhar is fearr agus go ndírítear an aird ar chumas na n-údarás áitiúil beartaíocht chruthaitheachta a chothú agus a spreagadh. Is don Stiúrthóir Seirbhísí a thabharfaidh an mheitheal tuairisc ar an obair agus beidh an Stiúrthóir sin i gceannas. Déanfar buiséad faoi leith a leithroinnt ar gach Údarás Áitiúil agus an phríomhchuspóir leis saoránaigh a spreagadh leis na Pleananna Cultúir agus Cruthaitheachta.

Déanfaidh Éire Ildánach Cruinniú na Cásca a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm. Clár bliantúil de ghníomhaíochtaí ealaíon agus de mhachnamh ar an gcultúr a bheidh sa chruinniú a eagrófar le haghaidh Deireadh Seachtaine na Cásca gach bliain – go náisiúnta, go háitiúil agus i measc an Diaspóra. RTÉ an príomhpháirtnéir maidir leis an bpríomhócáid náisiúnta a bheidh bunaithe ar mhúnla Radharc ar an Réabhlóid RTÉ ar éirigh chomh hiontach sin leis. Cuirfear an tionscnamh seo ar bun ar fud na tíre ar aon dul le múnla na hOíche Cultúir. Is iad na hÚdaráis Áitiúla is tábhachtaí maidir le Cruinniú na Cásca a thabhairt i gcrích i ngach contae.

Ag tosú sa mbliain 2018 bunóidh agus tacóidh Éire Ildánach le gradam Contae an Chultúir. Deis a bheidh ann do chontaetha a gcruthaitheacht chultúir a léiriú ar feadh tréimhse 12 mí.

Bunóidh agus tacóidh Éire Ildánach freisin le scéim gradam a thabharfaidh aitheantas do shaothar ealaíontóirí atá bunaithe in Éirinn agus a fhéachfaidh na healaíontóirí a chur chun cinn sa bhaile agus thar lear.

Tá an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta agus an Roinn Coimirce Sóisialaí ag obair le chéile le meicníocht a cheapadh, mar scéim phíolótach, le cabhair a thabhairt d’ealaíontóirí féinfhostaithe a bhfuil iarratas déanta acu ar Liúntas Cuardaitheora Poist.

Beidh an Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil, agus na hÚdaráis Áitiúla go léir, ina bpáirtnéirí mórthábhachta maidir leis an gcolún seo.

Cliceáil anseo chun leagan .pdf is féidir a íoslódáil a fháil de chlár.

The Five Pillars Of Creative Ireland

Cúig Cholún Éire Ildánach

Devising an integrated implementation plan for arts in education is a priority for Creative Ireland.
More
Amid increasingly fierce global competition for investment, tourism and export markets, a clear articulation of a country’s values, capabilities and beliefs about itself is increasingly important.
More
The Government recognises that high quality infrastructure is critical for a vibrant arts and culture sector and that investment in cultural infrastructure underpins social cohesion and supports strong and sustainable economic growth.
More
The overarching, long-term objective of this pillar is to elevate the creative industries including media, architecture, design, digital technology, fashion, food and crafts.
More