Enabling the Creative Potential of Every Child
Scód a ligean le Cumas na Cruthaitheachta i ngach Leanbh

Enabling the Creative Potential of Every Child

Scód a ligean le Cumas na Cruthaitheachta i ngach Leanbh

Devising an integrated implementation plan for arts in education is a priority for Creative Ireland. The plan – Creative Children – will be launched in September 2017.

Curriculum decision-making contributes to every child’s learning and development outcomes in terms of identity, connection with community, wellbeing, confidence as learners and effectiveness as communicators. Children flourish through creative activities and experimenting with forms of expression using a range of media.

Over the course of the programme the Charter for Arts in Education will be embraced, fast-tracked, and resourced as a core element of the Creative Ireland agenda. The Charter sets out a number of clear principles and guidelines including that arts education:

 • Enables the child to explore alternative ways of communicating
 • Encourages ideas that are personal and inventive
 • Makes a vital contribution to the development of a range of intelligences
 • Is life enhancing and is invaluable in stimulating creative thinking and in promoting capability and adaptability
 • Emphasises the creative process and ensures that the child’s work is personal and has quality
 • Ensures artistic expressions are valued, self-esteem is enhanced, spontaneity and risk-taking are encouraged, and difference is celebrated.

Other important expressions of creativity that are relevant to this pillar of Creative Ireland are the worldwide coding-for-children movement exemplified by CoderDojo, Music Generation which is both a cultural movement and an instrument for creative learning, the innovative arts programme for children developed by The Ark, and the schools programmes of Poetry Ireland.

A key objective of Pillar 1 is that by 2022 every child in Ireland will have access to tuition and participation in art, music, drama and coding.

The Department of Education and Skills will be a key partner in implementing this pillar. The Department of Children and Youth Affairs will also be central to the success of this pillar.

Click here for a downloadable .pdf of the programme.

Is beart príomhthábhachta maidir le Éire Ildánach an obair a ghabhann le plean forfheidhmiúcháin slánchóirithe a leagan amach i ndáil leis na healaíona i gcúrsaí oideachais. Beidh an plean – Leanaí Ildánacha – á sheoladh i mí Mheán Fómhair 2017.

Téann cinntí maidir leis an gcuraclam i gcion ar an bhfoghlaim a dhéanann gach leanbh agus ar thorthaí na forbartha ó thaobh cúrsaí aitheantais, ceangal leis an bpobal, cúrsaí folláine agus sláinte, muinín i mbun foghlama agus éifeachtúlacht i mbun cumarsáide.

Déanann gníomhaíochtaí cruthaitheacha maith do leanaí chomh maith le bheith ag plé le bealaí éagsúla le iad féin a chur in iúl ag baint úsáide as réimse meán.

Déanfar Cairt na nEalaíon san Oideachas a chothú agus a bhrostú agus acmhainní a chur ar fáil i ndáil leis mar ghné lárnach den chlár oibre faoi Éire Ildánach. Leagtar amach prionsabail agus treoirlínte éagsúla sa Chairt, ina measc go ndéanfaidh oideachas sna healaíona an méid seo a leanas:

 • Go gcuirtear ar chumas an linbh modhanna eile cumarsáide a fhiosrú
 • Go spreagtar smaointe atá pearsanta agus tionscnamhach
 • Go gcuirtear ar bhealach ríthábhachtach leis an bhforbairt ar réimsí éagsúla éirime
 • Go gcuirtear le saol an duine agus go bhfuil sé rífhiúntach maidir le smaointeoireacht chruthaitheach a spreagadh agus cumas agus dul in oiriúint a chothú.
 • Go gcuirtear béim ar phróiseas na cruthaitheachta agus go gcinntítear gur obair phearsanta a bhfuil tréithíocht agus cáilíocht ag baint léi atá in obair an linbh.
 • Go gcinntítear go dtugtar aird ar chur in iúl
  ealaíonta, cothaítear féinmheas, spreagtar luathbheartaíocht agus dul i bhfiontar, agus déantar ceiliúradh ar an iléagsúlacht.

Ar na gnéithe cruthaitheacha tábhachtacha eile a bhaineann leis an gColún seo d’Éire Ildánach tá an ghluaiseacht maidir le códúchán do leanaí atá ag teacht i dtreis ar fud an domhain ar eiseamláir de CoderDojo; Music Generation, gluaiseacht cultúir chomh maith le modh oibre maidir leis an bhfoghlaim chruthaitheach; an clár ealaíon nuálach do leanaí atá forbartha ag The Ark, agus cláir scoile Éigse Éireann.

Is ceann de phríomhchuspóirí Cholún 1 é go mbeadh teacht ag gach leanbh in Éirinn faoin mbliain 2022 ar theagasc san ealaín, sa cheol, sa drámaíocht agus sa chódúchán chomh maith le deis rannpháirtíochta iontu.

Beidh an Roinn Oideachais agus Scileanna ar na príomhpháirtnéirí a bheidh i gceist leis an gcolún seo a thabhairt i bhfeidhm. Beidh an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige freisin lárnach in imeachtaí faoin gcolún seo.

Cliceáil anseo chun leagan .pdf is féidir a íoslódáil a fháil de chlár.

The Five Pillars Of Creative Ireland

Cúig Cholún Éire Ildánach

The empowerment of local authorities to lead the engagement of citizens with our arts and culture is essential.
More
Amid increasingly fierce global competition for investment, tourism and export markets, a clear articulation of a country’s values, capabilities and beliefs about itself is increasingly important.
More
The Government recognises that high quality infrastructure is critical for a vibrant arts and culture sector and that investment in cultural infrastructure underpins social cohesion and supports strong and sustainable economic growth.
More
The overarching, long-term objective of this pillar is to elevate the creative industries including media, architecture, design, digital technology, fashion, food and crafts.
More